"Ourhat"

แปลว่า:หมวกของพวกเรา

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tX8U1

ก็มันไม่มี อ อีกตัวแล้วจะตอบไง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย