"Are we in the same hotel?"

แปลว่า:พวกเราอยู่ในโรงแรมแห่งเดียวกันไหม

December 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mynameisbo17

ตอบอย่างไรก่อไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย