"I will want more milk."

แปลว่า:ฉันจะอยากได้นมมากขึ้น

December 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

What is the function of ได้ in this sentence? Neither a past marker nor "can" make sense.


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

ฉันจะอยากได้ น่าจะเป็นฉันอยากจะได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย