"He is at work at the moment."

แปลว่า:เขาอยู่ที่ทำงานตอนนี้

December 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LittleDuck88

คำตอบถูกแต่ให้ผิดตอบเป็น10รอบก็ยังผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย