https://www.duolingo.com/May_Evans

Folktale on Why tigers have stripes[English-Vietnamese]

May_Evans
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • 8
 • 7

Why tigers have stripes?/Tại sao con hổ lại có vằn?

A long time ago, when animals still had the power of speech, a white, stripeless tiger, crept to the edge of the jungle and looked out at the paddy fields where the rice grew. He saw a man sitting under a banana tree eating his lunch. Not far away stood a buffalo who was also taking a rest from his work ploughing the fields. The great beast swished his tail to swipe away the flies.

Cách đây rất lâu, khi động vật vẫn còn sức mạnh để nói chuyện, một con hổ trắng, không có sọc, len lỏi đến bìa rừng và nhìn ra cánh đồng nơi lúa mọc lên. Nó thấy một người đàn ông ngồi dưới gốc cây chuối đang ăn trưa. Cách đó không xa, một con trâu cũng đang nghỉ ngơi sau công việc cày ruộng. Con thú lớn vung đuôi để quét sạch lũ ruồi.

The tiger crept forward on his belly, using his powerful arms to pull himself through the grass, and when he was just behind the buffalo he whispered, “Do not be afraid. I do not come to satisfy my hunger, but to seek your advice. Do tell me the answer to my question - for I am so curious to know. I have been observing the puny little man who is your master. He has no strength, no sharp sense of smell. His hands are not strong and his teeth are not sharp, yet he rules you and makes you work for him. You, on the other hand, are a magnificent beast of great and wonderful strength. You are twenty times his weight and size, and I know to my cost that you can put up a fair fight with the best of the beasts of the jungle. I have heard that the source of man’s power is something called wisdom. So tell me, oh buffalo, what is wisdom? Where does the man get it from?”

Con hổ rón rén tiến về phía bụng, dùng cánh tay mạnh mẽ của mình kéo mình qua đám cỏ, và khi nó ở ngay sau con trâu, nó thì thầm: "Không cần sợ hãi. Tôi không đến để thỏa mãn cơn đói của mình, mà là tìm kiếm lời khuyên của bạn. Hãy trả lời câu hỏi của tôi - vì tôi rất tò mò muốn biết. Tôi đã quan sát người đàn ông nhỏ bé yếu đuối là chủ của bạn. Anh ta không có sức mạnh, không có khứu giác nhạy bén. Tay anh ta không khỏe và răng anh ta không sắc, nhưng anh ta cai trị bạn và khiến bạn làm việc cho anh ta. Mặt khác, bạn là một con thú tuyệt vời với sức mạnh to lớn và tuyệt vời. Bạn cao gấp hai mươi lần trọng lượng và kích thước của anh ta, và tôi biết với giá của mình rằng bạn có thể chiến đấu thuận lợi với những con thú mạnh nhất của rừng rậm. Tôi đã nghe nói rằng nguồn sức mạnh của con người là thứ gọi là trí khôn. Vậy nói cho tôi biết, ôi trâu, trí khôn là gì? Người đàn ông lấy nó từ đâu?"

The buffalo munched slowly on his grass for a while before answering, “Beats me, I’ve no idea. Why don’t you ask him?”

Con trâu nhai chậm chạp trên bãi cỏ một lúc trước khi trả lời:" Tôi không biết. Tại sao bạn không hỏi anh ta?"

The tiger saw that he would not get a sensible answer from the buffalo, and so he sprang over the to the man in one great bound, and as he stood before the trembling farmer he said, “Have no fear little man, for I have not come to satisfy my hunger. I am here in search of wisdom. Do answer my question, please, for it perplexes me. What this thing that men call wisdom? What does it look like? Where does it come from? Will you not share some of it with me?”

Con hổ thấy rằng nó sẽ không nhận được câu trả lời hợp lý từ con trâu, và vì vậy nó đã xuất hiện ra trên người đàn ông trong một cú nhảy tuyệt vời, và khi nó đứng trước người nông dân run rẩy, nó nói:"Đừng sợ người đàn ông nhỏ bé , vì tôi không đến để thỏa mãn cơn đói của tôi. Tôi ở đây để tìm kiếm Trí khôn. Hãy trả lời câu hỏi của tôi, làm ơn, vì nó làm tôi bối rối. Điều gì mà những người đàn ông gọi là trí khôn? Nó trông như thế nào? Nó đến từ đâu? Bạn sẽ không chia sẻ nó với tôi chứ?"

The man wiped the sweat of fear from his forehead and said as calmly as he could, “Wisdom is very precious. Must I really give some of it to you?”

Người đàn ông lau mồ hôi sợ hãi trên trán và nói một cách bình tĩnh hết mức có thể:" Trí khôn rất quý giá. Tôi phải thực sự đưa nó cho bạn sao?"

“The choice is yours,” said the Tiger, “But do you hear that sound? It is my stomach rumbling. I have not slept or eaten for three days, so perplexed have I been by this question, but now I am starting to feel like I could do with a bite to eat. ”

"Đó là sự lựa chọn của bạn"Con hổ nói." Nhưng bạn có nghe thấy âm thanh đó không? Đó là dạ dày của tôi kêu. Tôi đã không ngủ hoặc ăn trong ba ngày, vì vậy tôi cảm thấy bối rối vì câu hỏi này, nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể làm gì với một miếng cắn để ăn."

And the man could indeed hear a low rumbling sound. He replied to the tiger, “Well of course I will gladly share my wisdom with you. But I’m afraid I have left it at home today. I must go and fetch it for you. If you come back with me, I am afraid the villagers will take fright. Will you wait here a while?”

Và người đàn ông thực sự có thể nghe thấy một âm thanh ầm ầm thấp. Anh trả lời hổ:"Tất nhiên tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ Trí khôn của tôi với bạn. Nhưng tôi sợ tôi đã để nó ở nhà ngày hôm nay. Tôi phải đi và lấy nó cho bạn. Nếu bạn quay lại với tôi, tôi sợ dân làng sẽ sợ hãi. Bạn sẽ đợi ở đây một lúc chứ?"

The tiger walked around the man menacingly before giving his reply, “I will wait, but be sure to come back, or I will visit you in your field again tomorrow, and next time I might be more hungry than than inquisitive.”

Con hổ đi vòng quanh người đàn ông đe dọa trước khi trả lời:" Tôi sẽ đợi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại, hoặc tôi sẽ đến thăm bạn trong lĩnh vực của bạn vào ngày mai, và lần sau tôi có thể đói hơn là tò mò."

The man started to walk out of the field, but he had taken only a few steps when he turned back and said, “Please forgive me. I am troubled by the thought of leaving a hungry tiger here with my animals. Will you let me tie you to this tree while I am away fetching the wisdom? That way my fears will be at rest.”

Người đàn ông bắt đầu bước ra khỏi cánh đồng, nhưng anh ta chỉ bước được vài bước khi quay lại và nói:"Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi gặp rắc rối với ý nghĩ để lại một con hổ đói ở đây với những con vật của tôi. Bạn sẽ để tôi trói bạn vào cái cây này trong khi tôi đi tìm sự trí khôn được không? Bằng cách đó, nỗi sợ hãi của tôi sẽ được nghỉ ngơi."

The tiger was afraid that the man would change his mind about sharing his wisdom. He thought of the great power that only a little wisdom would give him — how with his strength, and with just a little of man’s wisdom, he would rule every creature that walked, slithered, swam or flew across the world. He wanted this prize so much that he agreed to let the man coil a rope around his body and his legs, and tie him to the trunk of the banana tree.

Con hổ sợ rằng người đàn ông sẽ thay đổi suy nghĩ về việc chia sẻ sự khôn ngoan của mình. Anh ta nghĩ về sức mạnh to lớn mà chỉ một chút khôn ngoan sẽ mang lại cho anh ta - bằng sức mạnh của anh ta và chỉ với một chút trí khôn con người, anh ta sẽ cai trị mọi sinh vật đi, trượt, bơi hoặc bay trên khắp thế giới. Anh ta muốn giải thưởng này đến nỗi anh ta đồng ý cho người đàn ông cuộn một sợi dây quanh người và chân anh ta, và trói anh ta vào thân cây chuối.

A little later, the man returned to the field with his three sons. Each carried armfuls of dry straw.

Một lát sau, người đàn ông trở lại cánh đồng với ba đứa con trai. Mỗi cánh tay mang rơm khô.

“Here, I have kept my side of the bargain. I have brought you wisdom” said the man, and he and his sons laid the straw on the ground beneath the tiger. Then the man set alight to it. Bright orange flames leaped up and burned the tiger. He roared with pain, until at last the fire seared through the ropes, and he sprang to freedom, and bounded for the river where he soothed his burnt fur in the cooling waters.

"Ở đây, tôi đã giữ cho mình một món hời. Tôi đã mang đến cho bạn Trí khôn" Người đàn ông nói, và anh ta và các con trai của anh ta đặt rơm trên mặt đất bên dưới con hổ. Sau đó, người đàn ông đốt nó. Ngọn lửa màu cam rực rỡ nhảy lên và đốt cháy con hổ. Con hổ gầm lên đau đớn, cho đến khi ngọn lửa bùng cháy qua những sợi dây, và nó thoát ra rồi tự do,và đi đến dòng sông nơi nó xoa dịu bộ lông bị cháy trong làn nước mát.

In time the wounds of the tiger healed, but for ever more his body bore orange stripes where the flames and burned him, and black ones where the ropes had bound him.

Trong thời gian vết thương của con hổ đã lành, nhưng mãi mãi cơ thể nó có những sọc màu cam nơi ngọn lửa thiêu rụi anh ta, và những vết đen nơi dây thừng trói buộc anh ta.

3 weeks ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/sapere__aude
sapere__aude
 • 21
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
 • 269

Beautiful!

The Vietnamese->English forum is full of these sorts of posts. I fully recommend it (and of course the reverse tree that comes with it, which I have not advanced very far in.)

Here is an example (the first one I found:) https://forum.duolingo.com/comment/30042682

Can you do something to format your post a little more like this so it is attactive, and the Vietnamese and English will be next to one another?

Thanks! :D

3 weeks ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.