"The judge is going to apply the law."

แปลว่า:ผู้พิพากษากำลังจะใช้กฏหมาย

December 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kachen7

กฎหมาย


https://www.duolingo.com/profile/Helina.MiuMiu

It's ฎ not ฏ!!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย