"I had arrived at the hotel in the city."

แปลว่า:ฉันได้มาถึงโรงแรมในเมืองนั่นแล้ว

December 25, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ฉันได้มาถึงโรงแรมในเมืองนี้แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

มาถึงที่..

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย