"Which are your shoes?"

แปลว่า:รองเท้าคู่ไหนเป็นของคุณ

December 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/0hJi1

รองเท้าของคุณคู่ไหน น่าจะได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย