"Hewonmanycompetitions."

แปลว่า:เขาชนะมาหลายการแข่งขัน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 255

เขาชนะการแข่งขันมากมาย

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย