"He won many competitions."

แปลว่า:เขาชนะมาหลายการแข่งขัน

December 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

เขาชนะการแข่งขันมากมาย


https://www.duolingo.com/profile/athensclub

เขาชนะหลายการแข่งขัน


https://www.duolingo.com/profile/athensclub

แอพกาก


https://www.duolingo.com/profile/athensclub

หยอกๆนะตัวเอง


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

เขาได้ชนะ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย