"We decrease the speed of the car."

แปลว่า:พวกเราลดความเร็วของรถ

December 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

What we actually say in English is "We slowed the car down".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย