"What is the meaning of your name?"

แปลว่า:ความหมายของชื่อของคุณคืออะไร

December 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

จริง ๆ น่าจะแปลว่า "ชื่อของคุณมีความหมายว่าอะไร" ดูเข้าท่ากว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย