"Yes,butuntilwhen?"

แปลว่า:ใช่แต่ว่าจนถึงเมื่อไร

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Top544710

ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า"ว่า"

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย