"We read the book."

แปลว่า:พวกเราอ่านหนังสือ

January 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Itthikorn

งง​ ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/fah81516

ตอบถูกทำไมผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย