"That year we used to have more money."

แปลว่า:ปีนั้นเราพวกเราเคยมีเงินมากกว่านี้

January 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

มันคืออะไร อธิบายคำตอบหน่อย แน่ใจนะว่านี่คือภาษาไทย


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is เราพวกเรา a mistake in this sentence?


https://www.duolingo.com/profile/mnoi5

เฉลยผิด ต้องตัดคำว่า "เรา" ตัวแรกออก


https://www.duolingo.com/profile/Mint364251

"เราพวกเรา" ไม่มีในภาษาไทยจ้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย