"I have everything under control."

แปลว่า:ฉันมีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม

January 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Top544710

แปลออกมาเป็นไทยแล้วแปลกๆ น่าจะเป็น"ฉันควบคุมทุกอย่างได้" มากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/Wolfram34722

ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม ก็ได้เช่นกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย