https://www.duolingo.com/MichaelDMarsh

Welsh from English

Roedd ffotograffydd Americanaidd ar wyliau o fewn Abaty Westminster yn tynnu ffotograffau pan sylwi ar ffôn euraidd wedi'i osod ar y wal gydag arwydd sy'n darllen "£ 10,000 y galwad".

Gofynnodd yr Americanaidd, yn ddiddorol, i offeiriad a oedd yn mynd rhagddo gan yr hyn y defnyddiwyd y ffôn. Atebodd yr offeiriad ei bod yn llinell uniongyrchol i'r nefoedd ac am £ 10,000 y gallech siarad â Duw. Diolchodd yr American i'r offeiriad ac aeth ar hyd ei ffordd.

Roedd y stop nesaf yn Lincoln. Yna, yn yr eglwys gadeiriol, gwelodd yr un ffôn euraidd gyda'r un arwydd o dan y peth. Roedd yn meddwl a oedd hwn yr un math o ffōn a welodd yn Llundain a gofynnodd i ferin gerllaw beth oedd ei bwrpas. Dywedodd wrthym ei fod yn llinell uniongyrchol i'r nefoedd ac am £ 10,000 gallai siarad â Duw. "O.K., diolch," meddai'r American.

Yna teithiodd i Efrog, Durham a Lerpwl Ym mhob Eglwys Gadeiriol gwelodd yr un ffôn euraidd gyda'r un arwydd "£ 10,000 y galwad" o dan y peth.

Yna penderfynodd America, i deithio i Orllewin Cymru, weld a oedd gan y Gymraeg yr un ffôn. Cyrhaeddodd y ddinas leiaf yn y DU, Dewi Sant, ac eto, wrth iddo fynd i mewn i'r eglwys gadeiriol godidog, roedd yr un ffôn euraidd, ond y tro hwn, mae'r arwydd o dan iddo yn darllen "50 ceiniog y galwad". Roedd yr American yn synnu felly gofynnodd i'r ficer am yr arwydd. "Y Parchedig, rwyf wedi teithio ledled Lloegr a minnau wedi gweld yr un ffôn euraidd hwn mewn nifer o eglwysi. Dywedir wrthyf ei bod yn llinell uniongyrchol i'r nefoedd, ond yn Lloegr y pris oedd £ 10,000 y galwad. dim ond 50 ceiniog yma? "

Atebodd y dyn sanctaidd ac atebodd, "Rydych chi yng Nghymru nawr, mab ... mae'n alwad lleol."

50 minutes ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/MichaelDMarsh

An American photographer on vacation was inside Westminster Abbey taking photographs when he noticed a golden telephone mounted on the wall with a sign that read "£10,000 per call".

The American, being intrigued, asked a priest who was strolling by what the telephone was used for. The priest replied that it was a direct line to heaven & that for £10,000 you could talk to God. The American thanked the priest & went along his way.

Next stop was in Lincoln. There, at the cathedral, he saw the same golden telephone with the same sign under it. He wondered if this was the same kind of telephone he saw in London & he asked a nearby nun what its purpose was. She told him that it was a direct line to heaven & that for £10,000 he could talk to God. "O.K., thank you," said the American.

He then travelled to York, Durham & Liverpool In every Cathedral he saw the same golden telephone with the same "£10,000 per call" sign under it.

The American, then decided to travel to West Wales to see if the Welsh had the same phone. He arrived in the smallest city in the UK, St David's, & again, as he entered the magnificent cathedral, there was the same golden telephone, but this time the sign under it read "50 pence per call". The American was surprised so he asked the vicar about the sign. "Reverend, I've travelled all over England & I've seen this same golden telephone in many churches. I'm told that it is a direct line to heaven, but in England the price was £10,000 per call. Why is it only 50 pence here?"

The holy man smiled & answered, "You're in Wales now, son ... it's a local call."

50 minutes ago

https://www.duolingo.com/MathsRobot
MathsRobot
  • 25
  • 24
  • 9
  • 9
  • 6
  • 6
  • 3
  • 472

Not particularly good at Welsh even though I am from Wales, but this is cool nonetheless!

29 minutes ago
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.