"Thatisnottheissue."

แปลว่า:นั่นมันไม่ใช่ประเด็น

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

Issue = ประเด็น?

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

That's not the point.

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย