"Fourchildrenreadonebook."

แปลว่า:เด็กสี่คนอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Saku_smile

เด็กสี่คนอ่านหนังสือเล่มเดียวไม่ได้หรอคะ

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย