"Four children read one book."

แปลว่า:เด็กสี่คนอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม

January 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Saku_smile

เด็กสี่คนอ่านหนังสือเล่มเดียวไม่ได้หรอคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย