"Day after day I write to her."

แปลว่า:ฉันเขียนหาเธอวันแล้ววันเล่า

January 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ArkiraRatP

วันแล้ววันเล่าฉันเขียนหาเธอ..เหมือนกัน..

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย