"This machine is out of order."

แปลว่า:เครื่องนี้เสีย

January 13, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย