"That is the price without taxes."

Dịch:Đó là giá chưa có thuế.

January 14, 2019

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.