"Which man is your future husband?"

แปลว่า:ผู้ชายคนไหนคือสามีในอนาคตของคุณ

January 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RFLZ13

เราตอบ ผู้ชายคนไหนคือสามีของคุณในอนาคต คือผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย