https://www.duolingo.com/-onikri-

║ ๖ۣۜ NHỮNG SỰ THẬT VỀ THỰC VẬT║ ✫Song ngữ✫

Hê nhô every người, welcome to:

Plant facts

Những sự thật về thực vật

Explore the amazing world of plants with interesting range of fun plant facts. Learn about trees, flowers, photosynthesis and more before checking out some cool information and trivia on weird species such as poison ivy and the venus flytrap.

Hãy khám phá thế giới thực vật tuyệt vời với những sự thật vui về thực vật nhé. Tìm hiểu về cây cối, hoa, sự quang hợp và nhiều hơn nữa trước khi đọc một số thông tin và kiến thức mới về các loài kỳ lạ như cây thường xuân độc và cây bắt ruồi Venus.

Tree resin which has been fossilized is known as amber, it sometimes contains plant material or small animals that were trapped inside.

Nhựa cây đã được hóa thạch được gọi là hổ phách, nó đôi khi chứa nguyên liệu thực vật hoặc những động vật nhỏ bị mắc kẹt bên trong.

Some plants are carnivores, gaining nutrients by eating various small insects and spiders. A well known example of a carnivorous plant is the Venus Flytrap.

Một số loài thực vật là loài ăn thịt, chúng lấy chất dinh dưỡng bằng cách ăn nhiều côn trùng nhỏ và nhện. Một ví dụ nổi tiếng của một cây ăn thịt là cây bắt ruồi Venus.

Bamboo can be a fast growing plant, some types can grow almost a metre (3.28 feet) in just one day!

Tre có thể mọc rất nhanh, một số loại cây có thể mọc gần một mét (3.28 feet) chỉ trong một ngày!

While using energy from sunlight, plants turn carbon dioxide into food in a process called photosynthesis.

Khi sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời, thực vật chuyển đổi khí carbon dioxide thành thực phẩm trong một quá trình gọi là quang hợp.

Around 2000 different types of plants are used by humans to make food.

Khoảng 2000 loài thực vật khác nhau được con người sử dụng để chế biến thức ăn.

Onions might taste good but they can be painful to chop. A gas is released when you cut onions that irritates you eyes, the tears you produce while this happens are your body’s way of washing it from your eyes.

Hành tây có thể ngon nhưng chúng có thể gây khó chịu khi cắt. Một loại khí được giải phóng khi bạn cắt hành tây gây khó chịu cho mắt, nước mắt bạn sẽ tiết ra khi điều này xảy ra, là cách cơ thể rửa sạch nó khỏi mắt.

In the agricultural industry, to ensure crops of food grow well water is often added to soil in the form of irrigation.

Trong ngành nông nghiệp, để đảm bảo các vụ mùa thực phẩm phát triển tốt, nước thường được bổ sung vào đất bằng việc tưới tiêu.

Plant matter found at the bottom of areas with water such as swamps can eventually turn into coal due to a process called metamorphosis (changing form).

Xác thực vật được tìm thấy ở đáy các khu vực có nước như đầm lầy cuối cùng có thể biến thành than do một quá trình gọi là sự biến đổi hình thái (thay đổi hình thức).

There are over 200,000 identified plant species and the list is growing all the time.

Có hơn 200.000 loài thực vật đã được định danh và danh sách này vẫn đang tiếp tục phát triển.

Poison ivy produces a skin irritant called urushiol. Touching poison ivy will cause an allergic reaction, usually in the form of an itchy rash on the skin.

Cây thường xuân độc tạo ra một chất kích ứng da gọi là urushiol. Chạm vào cây thường xuân độc sẽ gây ra một phản ứng dị ứng, thường ở dạng phát ban ngứa trên da.

Fertilizers are chemicals added to plants to help them grow. Important elements in fertilizers include nitrogen, phosphorus and potassium. Manure (animal waste) is also used as a fertilizer.

Phân bón là hóa chất được thêm vào thực vật để giúp chúng phát triển. Các thành phần quan trọng trong phân bón gồm nitơ, phốt pho và kali. Phân chuồng (chất thải của động vật) cũng được sử dụng làm phân bón.

Theo Science Kids

Tổng hợp và biên dịch bởi Châu Lê

January 15, 2019

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/binnice

Like

January 15, 2019

https://www.duolingo.com/_28.love
 • cậu nên chèn thêm nguồn vào nhé!
January 15, 2019

https://www.duolingo.com/-Dii
 • 11
 • 4
 • 3

.upvote cho bạn :) nên chèn thêm nguồn vô nha~

January 16, 2019

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Bổ ích => upvote
January 18, 2019

https://www.duolingo.com/concacac1

Bn ơi sao nick trước của mình không có trang bình luận vậy

January 19, 2019

https://www.duolingo.com/-AcE.k7
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 16

Like

January 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.