"He runs without shoes."

แปลว่า:เขาวิ่งโดยไม่สวมรองเท้า

January 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/7pOy8

เขาวิ่งโดยไม่สวมรองเท้า ถูกแล้วไม่ใช่เหรอคะ?


https://www.duolingo.com/profile/n3jb5

เขาวิ่งไม่ใส่รองเท้า ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Heart_th

ผมว่าบทนี้เริ่มยากขึ้นนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย