"I really like my job."

แปลว่า:ผมชอบงานของผมจริงๆ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ArkiraRatP

I = ฉัน...ฉันชอบงานของฉันจริงๆ...

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย