"They have followed me all day."

แปลว่า:พวกเขาได้เดินตามฉันทั้งวัน

January 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

พวกเขาได้เดินตามฉันทั้งวัน

January 18, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย