"They believe the children."

แปลว่า:พวกเขาเชื่อเด็กหลายคน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/moCg6d

เป็นไปได้ด้วยหรอ แบบนี้

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย