"I had walked to your house every day."

แปลว่า:ฉันได้เคยเดินไปที่บ้านของคุณทุกวัน

January 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ฉันได้เดินไปที่บ้านของคุณทุกวัน


https://www.duolingo.com/profile/Natapasorn

I had walked to your house every day

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย