"I had walked to your house every day."

แปลว่า:ฉันได้เคยเดินไปที่บ้านของคุณทุกวัน

January 24, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย