"He made an attempt to be his friend."

แปลว่า:เขาได้พยายามเป็นเพื่อนของเขา

January 25, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย