"He tells her that he loves her."

แปลว่า:เขาบอกเธอว่าเขารักเธอ

January 27, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย