"The program"

แปลว่า:รายการ

January 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

หืมมม? What​ The​ fuck


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Tone down your language please!!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย