"I am studying English."

แปลว่า:ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/moCg6d

ตอบถูกต้องตามที่เฉลยมาแต่ผิิด

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย