"We had decided to eat."

แปลว่า:พวกเราได้ตัดสินใจกิน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/1amPolaX3

เรา ≠ พวกเรา!?

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย