"June starts tomorrow."

แปลว่า:เดือนมิถุนายนเริ่มวันพรุ่งนี้

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wanpichit

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมผิดอ่า

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย