"My tomato is green, yours is red."

แปลว่า:มะเขือเทศของฉันเป็นสีเขียว ของคุณเป็นสีแดง

February 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

มะเขือเทศของฉันเป็นสีเขียวมะเขือเทศของคุณเป็นสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/0MG.man

คุณล็อคตัวอักษรไว้ ผมพิมพ์ไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

อันเป็นรอบที่งสองแล้วที่ผมพิมแบบนี้ " มะเขือเทศสีเขียวเป็นของฉัน มะเขือเทศสีแดงเป็นของคุณ"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย