"My tomato is green, yours is red."

แปลว่า:มะเขือเทศของฉันเป็นสีเขียว ของคุณเป็นสีแดง

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0MG.man

คุณล็อคตัวอักษรไว้ ผมพิมพ์ไม่ได้

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย