"I lost a leg."

แปลว่า:ฉันสูญเสียขาข้างหนึ่ง

February 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pDjV17

ฉันสูญเสียขาหนึ่งข้าง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย