"He likes swimming in the summer."

แปลว่า:เขาชอบว่ายน้ำในหน้าร้อน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

เขาชอบการว่ายน้ำในฤดูร้อน

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย