"We need wood."

แปลว่า:พวกเราต้องการไม้

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
  • 25
  • 289

พวกเราต้องการป่าไม้

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย