"We count on you."

แปลว่า:พวกเราพึ่งพาคุณ

February 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TammanunCh

ใครช่วยอธิบายหน่อย


https://www.duolingo.com/profile/PuripongRo

count on = พึ่งพา, ไว้วางใจใน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย