"Where are the girls?"

แปลว่า:พวกเด็กผู้หญิงอยู่ที่ไหน

February 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kaew462960

ตอบถูกทำไมบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/lT6G12

ตอบถูกแต่ผิด Why?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย