"In which industries do they work?"

แปลว่า:พวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

February 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

พวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมใด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย