"In which industries do they work?"

แปลว่า:พวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

พวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมใด

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย