https://www.duolingo.com/profile/suciya

da bu liao zi!!!!

wo xiang shuo wo bu hui fan ti zhong wen zen me ban .............zhe ge shi pin yin

February 8, 2019

8 条评论


https://www.duolingo.com/profile/suciya

emmmmmm,ni men kan de dong ma

February 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LakeJason

Hardly. Where are the tones?

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/suciya

????,wo bu hui ying wen !!

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LakeJason

几乎不能。音调呢?(可以在拼音后面加上数字表明是第几声)

February 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/suciya

zén.dī sān yīn diào. mē jiā

February 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/suciya

wo3 zai4 gan4 ma3

March 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/suciya

kan4 de2 dou3 ma1

March 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LakeJason

Probably. 大概吧。 But do you have any problem on installing IME? 为什么你不装一个拼音输入法呢?

March 15, 2019
每天 5 分钟就能学一种语言了!且完全免费!