"She will eat from my plate."

แปลว่า:เธอจะกินจากจานของฉัน

February 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/25Fb3

คืออะไรคับไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/Somtui1

แปลความหมายแปลกๆ นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย