"She will eat from my plate."

แปลว่า:เธอจะกินจากจานของฉัน

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/25Fb3

คืออะไรคับไม่เข้าใจ

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย