"She reads a book in a month."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือหนึ่งเดือน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PhenpitJa

เธออ่านหนังสือ 1 เล่ม 1 เดือน

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย