"She reads a book in a month."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือหนึ่งเดือน

February 9, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/PhenpitJa

เธออ่านหนังสือ 1 เล่ม 1 เดือน


https://www.duolingo.com/profile/VmEC18

ต้องเป็นเธออ่านหนังสือในหนึ่งเดือน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย