https://www.duolingo.com/DauNgok

Báo NewsDuo 3

 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Hola :v Báo NewsDuo đã quay trở lại sau mấy tháng tạm dừng rồi đây :) Đây là lần thứ 3 báo đăng nhé! Dâu quyết định sẽ đăng báo thật đều, 2 tuần 1 lần.

 • Ghi chú: Các bài Song ngữ Dâu có kiểm tra trước thì kết quả là trên Duolingo chưa có ai đăng, tuy nhiên nếu đã có người đăng rồi thì coi như Dâu đăng lại, cũng là công sức của Dâu đăng mà :>


Báo lần này sẽ có những gì?


I/ [Tạp chí Song ngữ] Một sinh viên Việt Nam phát minh thiết bị chống bắt cóc trẻ em

One Vietnamese student invents anti-kidnapping device

Một sinh viên Việt Nam phát minh thiết bị chống bắt cóc trẻ em

 • A young Vietnamese university student has come up with a tracking device to help parents stay away from their worst nightmare – having their children kidnapped, abused, or get lost. Le Van Day, an aspiring engineer-to-be from Bach Khoa University in the central city of Da Nang, has combined his ingenuity with cutting edge navigation technology to make his anti-kidnapping device.

Một chàng sinh viên trẻ người Việt đã cho ra đời một thiết bị theo dõi để giúp các bậc phụ huynh thoát khỏi những cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ – con họ bị bắt cóc, bị ngược đãi, hoặc bị lạc đường. Anh Lê Văn Đây, một kỹ sư tương lai đầy nhiệt huyết của trường Đại học Bách Khoa tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, vừa kết hợp giữa sự khéo léo của anh ấy với công nghệ điều hướng tiên tiến để tạo ra thiết bị chống bắt cóc trẻ em.

 • Day told Tuoi Tre (Youth) newspaper that recent media reports about kidnapping or child abuse have truly sent chill down his spine. But it was the horrendous case of Nhat Linh, a ten-year-old Vietnamese girl who was kidnapped and murdered in Japan, that snapped the righteous inventor into action, he said.

Anh Đây đã chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đề cập về nạn bắt cóc trẻ em hay ngược đãi trẻ em làm anh lạnh cả sống lưng. Nhưng với trường hợp của bé Nhật Linh còn kinh khủng hơn, bé gái 10 tuổi người Việt này bị bắt cóc và giết hại tại Nhật Bản, chính điều đó đã thôi thúc nhà phát minh chính trực này hành động, anh nói.

 • The original idea involved placing a tracking device on the wristwatch or backpack of children, but Day finally chose to stick it on their shoes, which “supposedly go with the kids all the time”. But it is not an easy task. The device must be small, compact, yet firm at the same time to fit for installation under the shoe’s soles.

Ý tưởng ban đầu liên quan đến nơi đặt thiết bị theo dõi trên chiếc đồng hồ đeo tay hay ba lô đeo sau lưng của trẻ, nhưng cuối cùng anh Đây chọn dán nó vào giày của những đứa trẻ, cái mà “được cho là luôn luôn đi cùng với những đứa trẻ”. Nhưng nó không phải là một việc dễ thực hiện. Thiết bị phải nhỏ, gọn nhẹ, đồng thời chắc chắn để đặt vừa dưới những đế giày.

 • The device consists of a processor, a GPS tracking chip, and a mobile SIM card. The device will send its location and warnings, if necessary, to the designated mobile phone number every 45 minutes. Parents can simply send a text message to the device to receive its current location at any given time. In case there is no connection, it will record the last GPS position.

Thiết bị này bao gồm một bộ xử lý, một con chip GPS theo dõi, và một thẻ SIM di động. Thiết bị sẽ gửi vị trí của nó và những cảnh báo, nếu cần thiết, đến số điện thoại di động được chỉ định mỗi 45 phút. Bố mẹ có thể đơn giản gửi một tin nhắn văn bản đến thiết bị để nhận địa điểm hiện tại của thiết bị ở mỗi thời điểm gửi đến. Trong trường hợp không có sự kết nối, thiết bị sẽ ghi lại vị trí GPS cuối cùng.

 • “Besides the camouflage effect, shoes are pretty convenient for add-ons”, Day said. An ‘emergency button’ is secretly installed on the inner side of one shoe, and the children only need to use the other foot to kick into this three times in a row to trigger the alarm mode, which sends an SOS message to their parents.

Anh Đây nói rằng: “Bên cạnh hiệu quả ngụy trang, những đôi giày rất thuận tiện cho những tiện ích bổ sung”. Một “nút bấm khẩn cấp” được lắp bí mật ở mặt trong của mỗi chiếc giày, và trẻ chỉ cần sử dụng chân khác đá vào nó ba lần liên tiếp để kích hoạt chế độ cảnh báo, chế độ này gửi một tin nhắn SOS đến bố mẹ của trẻ.

 • Parents can also have better control of their children by calling to the SIM card installed in the device. The shoes will automatically ‘pick up’ the call in recording mode, allowing the caller to know about the surroundings and activities of the kids. Day said the newest version of his device can run for 15 hours straight from a two-hour charge.

Bố mẹ cũng có thể kiểm soát tốt hơn với những đứa con của họ bằng cách gọi đến thẻ SIM được lắp đặt trên thiết bị. Đôi giày sẽ tự động “bắt được” cuộc gọi ở chế độ ghi âm, cho phép người gọi biết về những điều xung quanh và những hoạt động của trẻ. Anh Đây nói phiên bản thiết bị mới nhất này của anh có thể hoạt động suốt 15 giờ chỉ qua 2 giờ sạc pin.

 • Pham Thi Phuong, a parent struggling with two energetic primary school students, said she will buy the device the moment it is put on sale. “With the device on, of course I shall be more relieved and relaxed, knowing where my children are and which environment they are in”, Phuong explained. Because of its high applicability, the device got Day a prize in the school-level scientific research award. But the creator admitted that to actually start commercial production for the device remains far-fetched.

Chị Phạm Thị Phượng, một phụ huynh đang vất vả với hai đứa con học tiểu học đầy hiếu động của mình, nói rằng chị sẽ mua thiết bị ngay khi nó được bán. “Với thiết bị này, hiển nhiên tôi sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn, biết được nơi những đứa con của tôi đang ở và môi trường nào chúng đang tiếp xúc”, chị Phượng chia sẻ. Bởi tính ứng dụng cao của nó, thiết bị này đã giúp anh Đây giành được một giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường. Nhưng nhà sáng chế đã thừa nhận rằng để thực sự bắt đầu sản xuất thương mại cho thiết bị này thì vẫn còn xa vời.

 • While the device is ‘smart’ enough, the bigger challenge is to reduce its size while retaining all the crucial features, including wireless charge, he said. Dr. Nguyen Danh Ngoc, from the machinery department of the Bach Khoa Da Nang University, holds Day’s invention in high regard, expressing his belief that the product will soon be able to enter the market.

Dù thiết bị này đủ thông minh, thách thức lớn hơn là làm sao giảm kích cỡ mà vẫn giữ được tất cả những tính năng quan trọng, bao gồm sạc không dây, anh nói. Tiến sỹ Nguyễn Danh Ngọc, từ khoa cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, đánh giá sáng chế của Đây ở tầm nhìn cao, thể hiện niềm tin của ông rằng sản phẩm này sẽ sớm có thể tham gia vào thị trường.

 • He commended Day for his inventiveness, self-study efforts, and unwavering passion for science. “Day is highly adept at machinery, and is very attentive to knowledge and details alike,” Ngoc said. “Many other students have taken after him and sought his guidance, considering him a bright example to follow.” With many inventions and awards lining up his shelf, Day earns the nickname “award-hunter” of his machinery department, having won several contests and competitions at both university- and city-levels.

Ông đã khen ngợi Đây về phát minh của anh, những nỗ lực tự học, và niềm đam mê vững chắc cho khoa học. Ông Ngọc chia sẻ: “Đây rất giỏi trong máy móc, và rất chú ý đến kiến thức cũng như những chi tiết”. “Nhiều sinh viên khác đã theo anh ấy và tìm sự hướng dẫn nơi anh, xem anh là một tấm gương sáng để noi theo.” Với nhiều phát minh và giải thưởng xếp đầy trên kệ của mình, anh Đây có biệt danh “Thợ săn giải thưởng” của khoa cơ khí, đã chiến thắng nhiều cuộc thi, các cuộc thi cấp trường và cấp thành phố.

 • In 2017, his “Simple watch”, a navigation and health checking gadget designed for the elderly, won the top prize of FameLab, a world’s leading science communication competition held by the British Council. Ever since his freshman year, Day has created numerous agricultural machines, such as the seed drill, pepper processing line and cereal drier. Some of these devices have even been purchased by local businesses, endorsing the young inventor to brace on with his passion. Day has also turned his humble 20-square-meter rental room into a science-techno hub open to all who share his ideas.

Năm 2017, chiếc đồng hồ “Simple watch” của anh, một tiện ích định vị và kiểm tra sức khỏe được thiết kế cho người già, đã giành giải thưởng cao nhất của FameLab, một cuộc thi truyền thông khoa học hàng đầu thế giới được tổ chức bởi Hội đồng Anh. Kể từ năm thứ nhất, anh Đây đã chế tạo ra nhiều máy móc nông nghiệp, như máy đào hạt giống, dây chuyền sản xuất hạt tiêu và máy sấy ngũ cốc. Một vài thiết bị thậm chí được mua bởi các doanh nghiệp địa phương, đã cổ vũ nhà phát minh trẻ theo đuổi niềm đam mê của mình. Anh Đây cũng đã biến phòng trọ thuê 20m2 khiêm tốn của mình thành một trung tâm khoa học công nghệ mở cho tất cả những ai đến chia sẻ những ý tưởng của mình.

Các cụm từ cần chú ý:

 1. an aspiring engineer-to-be: một kỹ sư tương lai đầy nhiệt huyết

 2. the cutting edge navigation technology: công nghệ điều hướng tiên tiến

 3. the anti-kidnapping device: thiết bị chống bắt cóc trẻ em

 4. (to) send chill down his spine: lạnh cả sống lưng

 5. the original idea: ý tưởng ban đầu

 6. the shoe’s soles: những đế giày

 7. the current location: địa điểm hiện tại

 8. in a row: liên tiếp

 9. (to) have better control of: có thể kiểm soát tốt hơn với

 10. a prize in the school-level scientific research award: một giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường

 11. the crucial features: những tính năng quan trọng

 12. the self-study efforts: những nỗ lực tự học

 13. a bright example to follow: một tấm gương sáng để noi theo

Source: tintucsongngu

2. [Tạp chí Song ngữ] Tại sao Pháp cấm Smartphone ở trường trong khi Mỹ lại cho phép nhiều sinh viên sử dụng?

Why France Is Banning Smartphones at School Just as the U.S. Is Letting More Students Use Them?

Tại sao Pháp cấm Smartphone ở trường trong khi Mỹ lại cho phép nhiều sinh viên sử dụng?

 • French lawmakers have voted to ban smartphones in schools, affecting kids up to the age of 14 or 15, as of the start of the new academic year in September.

Các nhà lập pháp ở Pháp đã bỏ phiếu cấm điện thoại thông minh trong trường học, điều này đã ảnh hưởng đến trẻ em từ 14 đến 15 tuổi, tính đến đầu năm học mới vào tháng 9.

 • Smartphones have already been banned in the classrooms of French primary and middle schools since the start of the decade, but they were allowed on other parts of school grounds. Now, they’re banned across school premises, although secondary schools can still make exceptions for extracurricular activities or for disabled students.

Điện thoại thông minh đã bị cấm trong các lớp học của các trường tiểu học và trung học ở Pháp kể từ đầu thập kỷ, nhưng chúng vẫn được cho phép ở các khu vực khác của trường. Hiện tại thì điện thoại thông minh đã bị cấm sử dụng trong khuôn viên trường, mặc dù các trường trung học vẫn có ngoại lệ dành cho các hoạt động ngoại khóa hoặc các học sinh khuyết tật.

 • When Education Minister Jean-Michel Blanquer floated the idea of the new ban last December, he complained that “These days the children don’t play at break time anymore. They are just all in front of their smartphones, and from an educational point of view, that’s a problem.”

Khi Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer đề xuất ý tưởng về lệnh cấm mới vào tháng 12 năm ngoái, ông đã phàn nàn rằng "Ngày nay trẻ em không còn chơi vào giờ giải lao nữa. Chúng chỉ chăm chăm vào trước màn hình điện thoại, và xét theo quan điểm giáo dục thì đây là một vấn đề.

 • Blanquer had previously suggested that pupils should leave their phones in secure boxes when they arrive at school, but critics pointed out the logistical issues of such a scheme. Now, pupils will have to either leave their devices at home or turn them off while at school.

Blanquer trước đó đã đề nghị rằng học sinh nên để điện thoại của họ trong hộp an toàn khi họ đến trường, nhưng các nhà phê bình đã vạch ra các vấn đề phía sau việc này. Hiện tại, học sinh sẽ phải để điện thoại ở nhà hoặc tắt chúng khi ở trường.

 • Such measures are not uncommon in Europe, and there is often backing from teachers and students alike. A third of British schools ban smartphones in the classroom, and most Swedish schools impose similar prohibitions.

Các biện pháp như vậy không phải là không phổ biến ở châu Âu, và thường có sự ủng hộ của giáo viên và học sinh. Một phần ba trường học ở Anh cấm điện thoại thông minh trong lớp học, và hầu hết các trường học ở Thụy Điển đều áp đặt các quy định cấm tương tự.

 • On the other hand, Italy reversed a classroom smartphone ban a couple years ago and is trying to encourage the use of the devices as learning aids.

Mặt khác, Ý đã hủy bỏ lệnh cấm điện thoại thông minh trong lớp học cách đây vài năm và đang cố khuyến khích việc sử dụng các thiết bị này như một thiết bị hỗ trợ học tập.

 • The bans are also falling away in the U.S.—a survey earlier this year found that, while over 90% of public schools imposed them in 2009 through 2010, the proportion had dropped to 66% in 2015 through 2016. This seems to be a result of parents wanting to be able to contact their kids at all times, in an era where school shootings are common.

Lệnh cấm cũng dịu xuống ở Mỹ - một cuộc khảo sát hồi đầu năm nay cho thấy, trong khi hơn 90% trường công lập áp dụng lệnh cấm trong năm 2009 đến năm 2010, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 66% trong năm 2015 đến năm 2016. Đây có vẻ là việc mà cha mẹ mong muốn có thể liên lạc với con cái của họ mọi lúc khi mà thời đại các vụ nổ súng ở trường xảy ra phổ biến.

Source: C.E.P

3. [Tạp chí tiếng Anh] 10 thành ngữ tiếng Anh thú vị liên quan đến mặt trời

Có rất nhiều thành ngữ tiếng Anh liên quan tới mặt trời, trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu một số cụm từ thú vị về chủ đề này nhé!

1. A ray of sunshine

 • Chúng ta dùng thành ngữ này để miêu tả một người lúc nào cũng rạng rỡ và hạnh phúc.

Example:

Jamie: Hana is always so positive and cheerful!

Betty: Yes. She’s a ray of sunshine.

2. A place in the sun

 • Thành ngữ này nói về một tình huống, như công việc khiến cho chúng ta thấy vui. Nó đem lại những gì chúng ta cần và muốn.

Example:

Roy: Where do you work now?

Lana: I am working as a teacher. It’s my dream job!

Roy: Good for you! I’m glad you finally found your place in the sun.

3. Come rain or shine

 • Câu này có nghĩa “kiểu gì thì kiểu”. Khi chúng ta nói câu này, chúng ta đang cam kết làm điều gì bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Example:

Yana: Are you sure you’re coming to my birthday party?

Bob: I am! Come rain or shine, I’ll be there.

4. Walk on sunshine

 • Khi ai đó đang “walking on sunshine,” nghĩa là họ đang rất hạnh phúc.

Example:

Tom: Anna and I are finally getting married!

Sophie: Congratulations! Your parents must be so thrilled.

Tom: They are. They’re practically walking on sunshine!

5 . Everything under the sun

 • Câu này có nghĩa là “tất cả mọi thứ trên đời”.

Example:

Julie: We’re going to Taiwan next month. Can you give me some travel tips?

Kevin: What do you want to do?

Julie: I want to do everything under the sun!

6. Go to bed with sun

 • Thành ngữ này có nghĩa là đi ngủ rất sớm.

Example:

They went to bed with the sun during their trip.

7. There is nothing new under the sun

 • Nó có nghĩa là không có thứ gì là chưa từng xảy ra, mọi thứ dường như vẫn luôn tồn tại ở đó.

Example:

Peter: This news is shocking. The fifteen-year old boy won the English contest.

Jane: That’s not shocking. It only proves that there’s nothing new under the sun.

8. Make hay while the sun shines

 • Câu này có nghĩa là hãy tận dụng mọi cơ hội, điều kiện khi còn có thể.

Example:

The exam is coming up soon. Make hay while the sun shines, Lin.

9. To think the sun rises and sets on someone

 • Thành ngữ này có nghĩa là nghĩ rằng ai đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Example:

I think the sun rises and sets on my mother. She is so kind!

10. Catch the sun

 • Khi bạn nói “Catch the sun”, nghĩa là bạn bị cháy nắng.

Example:

Don’t forget your sunscreen or else you will catch the sun.

Source: IOE

4. [Tổ chức] Cuộc thi WCN lần thứ 1

⑈Cuộc thi WCN (the Writing Competition of NewsDuo) là cuộc thi viết văn bằng tiếng anh tổ chức tại báo NewsDuo.

⑈Cách tham gia: Các thí sinh viết bài và gửi tới gmail: anh123thu234@gmail.com

⑈Chủ đề lần này: Write about your hero.

⑈Chủ đề này giống hệt như chủ đề viết thư UPU 2019. Một số gợi ý: Các bạn có thể viết về bố, mẹ, ông, thầy cô giáo...

Hồi thi viết thư UPU, Dâu chọn viết về bác lao công, có ai chọn chủ đề viết giống Dâu không? :)

⑈Giải thưởng:

Nhất: 45 lingots.

Nhì: 25 lingots.

Ba: 12 lingots.

Còn lại mỗi người 3~5 lingots.

⑈Giải thưởng sẽ trao vào số sau nhé :)

⑈Đây là cuộc thi đầu tiên do báo tổ chức nên giải thưởng khá bình dân. Coi như là In Beta đi nạ :vv • Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây! Hi vọng mọi người sẽ sắp xếp thời gian để tham gia cuộc thi WCN.

 • Báo đã được hoàn thiện. Rất cảm ơn một số bạn vì đã góp ý ủng hộ báo!

15:13, 10/02/2019
February 10, 2019

123 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-Jii_2006
 • Vote cho Dâu cái nak :>
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you nah~
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-Jii_2006
 • Hơm có j âu nak ^^
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Upvote cho Dâu nè! Chắc cậu làm topic mất nhiều thời gian lắm nhỉ! Ủng hộ dài dài nạ! <33

 • Oww~ Tiếc quá à! Tớ k tg cuộc thi WCN được rồi! Sorry Dâu nhé! (cũng tại lười =)))

Lúc Upu tớ viết về Napoleon nà!~
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you, Dâu cũng mất khá nhiều tg đi tìm chủ đề và làm cái background kia!
Chúc bạn thi đậu UPU nah :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Oww~ Dâu chịu khó ghê á! Tớ cũng làm báo, nhưng chắc sang tuần mới tiếp tục cơ (vì trong Tết báo nghỉ) nhưng tớ không làm được cẩn thận như Dâu đâu! =))
Cảm ơn Dâu nah :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Không sao, lâu rồi mới đăng tp như thế này nên Dâu cũng lo về phần trình bày nên từ sáng đã chuẩn bị sẵn chủ đề rồi; chiều ngủ dậy khoảng 2h kém mới bắt đầu viết :v
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Uầy! Mà 15:13 mới xong và bắt đầu đăng! Vậy là hơn 1tiếng! Khâm phục Dâu quá à! <33
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

từ 2h kém đến 15h13 chỉ hơn 1 tiếng chứ mấy mà bạn bảo gần 4 tiếng à :))

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/thienn.an

: )) chac tui chett

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Ặc... Cảm ơn Eii đã nhắc nha! <33
Cho mình hỏi _alicia1302 cái này, bạn là Rii đúng không? Nếu đúng thì còn nhớ con này hơm a?
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/_shii.25

bạn ấy là Min đấy :333

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/thienn.an

Mình không quen bạn a~

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Ra vậy... Mình xin lỗi nha! =D
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/.Kili.

Upvote cho Dâu!

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you ~
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/NguyenLily_2k...

Upvote .Hay lắm

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you ~
Khi nào có minigame mới nói Dâu nha, Dâu sợ quên :3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/NguyenLily_2k...

Oki. Lần này giải thưởng lớn mak Dâu kg tham gia thì tiếc nhể! Lúc đấy Dâu đang làm topic đúng hơm :3

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Ừ :v Tiếc quá đi T~T
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • Upvote
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you :3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • À Dâu cho mị tg cái cuộc thi WCN nghen =M
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Okay, bạn cứ tham gia đi nha, cảm ơn vì đã ủng hộ cuộc thi <3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/.Sadness.
 • Vote :> Báo hay ủng hộ
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you nah ~
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/Shinohara-Akari

Woaaaaaaaaaa, công phu thế em gái iu?!? Ngưỡng mộ em thật đấy vì em siêng năng quá, còn chị thì càng lớn chị càng làm biếng em ạ heoheo!! Ủng hộ cho topic của em, báo của em lần này rất hay, ý nghĩa và bổ ích lun!! Chị chúc cho [Báo NewsDuo] của em ngày càng thành công nhoa~ ^oo^ Loveeeeeeeee~ <3

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn chị yêu ạ <33333
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/Shinohara-Akari

Fightingggggggg~ <333333333

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Em đang dự định sẽ mở Summer Club 2019 (đang viết dự án chị ạ), hi vọng tới lúc đó chị vẫn còn onl đều đặn và ủng hộ em ._.
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/Shinohara-Akari

Đc chứ em gái iu~ Đến khoảng tháng 7,8 năm nay chị mới off lun dài hạn em ạ!! Chị cx mún tg CLB của em nữa, có cần chị giúp làm CTV gì hông nè?!? ^oo^

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/SunriseEos
 • 25
 • 15
 • 8
 • 5
 • 3
 • 779

Tớ thích bài này lắm luôn >< Ủng hộ bạn nhé.

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn bạn nha ~ Hồi đợt trước có bị một vài bạn nhận xét là thiếu phong phú nên đợt này Dâu đã tốn công đi tìm bài hay đó :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Vote cho chj! Dâu à nghe quen nhg k nhớ ra là ai?

 • Xin lỗi nhg Linh k tg đc cuộc thi của chj r!

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Dâu offline mấy tháng nên không nhớ ra ai là phải rồi :)

 • Cảm ơn Linh nhae <3

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/nong92_
 • vote :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you ~
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_broken.4_

.Con bé Ka đấy m =))

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Không nhận ra luôn :))
February 17, 2019

https://www.duolingo.com/rtftgff

mình thấy bài đăng của bạn rất hay,giúp mình có nhiều kiến thức hơn,một like

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you!!!
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/rtftgff

tên mail của bạn là gì?

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Mình có ghi ở trên, bạn đọc đi nhé.
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/rtftgff

ko phải ý mình là tên facebook của bạn

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Dâu không tiết lộ facebook cho người lạ :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/rtftgff

vậy mình tên Nam Hai

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_shii.25

vote cho báo Song Ngữ của Dâu :3 cực kì "Kung-fu" đấyyyy

Thư UPU lần này Xu còn chẳng được viết cơ :< chán thật =))) nhưng mà cuộc thi của Dâu thì Xu sẽ tham gia nhae :3

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you ~ Cực kì cảm ơn Xu đã bỏ ra tg cho cuộc thi của Dâu <3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/nong92_
 • Xu à :>
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_shii.25

đúng rồi :> Xu đêyyy

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-Uz-

Vote cho bạn dâu nà~

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you <3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-Uz-

hơm có j đâu~

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

hay

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn Eii nha <3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

k cần tặng lings đâu

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cứ nhận đi ạ :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

lẻ =))

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Haizzz... Năm mới nhớ phải bớt xinh gái, bớt học giỏi đấy nhé :3
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/VenusHami
 • 17
 • 4
 • 3
 • 3
 • 19
 • Bài đăng hay cực, lại bổ ích. Upvote cho Dâu <3

 • Tết ăn Tết có vui không vậy?

 • Chỉ cho Hami cách làm chữ có màu được không? Xóa chỗ lưu công thức nên cũng quên luôn rồi.

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Ăn Tết chán phèo (chỉ được chơi bài là thắng liên tục :3).

 • Một ví dụ nhé: [color=red]Dâu[/color] thì được Dâu.

Xưng hô lại đi m, nghe xa cách quá :")
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/VenusHami
 • 17
 • 4
 • 3
 • 3
 • 19
 • Tao cũng chán. Tết chỉ ở nhà ăn với ngủ.

 • Cảm ơn :>>

 • Ừ ừ. Do trên Duo nên vậy.

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Rảnh không? Làm CTV của báo t nhé. Lên face rồi tính luôn (mà để sau đi, có bm t sau lưng :3).
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/VenusHami
 • 17
 • 4
 • 3
 • 3
 • 19

Đồng ý hai tay luôn <3. Tao có thể hoạt động face gần như mọi lúc.

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

face là gì ._.

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Là facebook :)) Nghe face hơi ngố nhưng quen đánh thế rồi :v
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/Tic.z7_
 • 23
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6

Vote~

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you :3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 25
 • 16
 • 7
 • 7
 • 170
 • Like :) mà báo được đăng lần 1 lần 2 lúc nào thế :v nhớ được có mỗi cái news pro gì đó của dâu thôi -.-
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thực ra là báo NewsPro chứ k phải NewsDuo (Tya nhắc Dâu mới nhớ, quên là do mấy topic báo bị xóa rồi :3), nhưng mà phóng lao thì theo lao luôn :) Báo NewsPro Dâu đăng được 2 lần rồi.

 • Cảm ơn Tya nha!!!

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/suki2406

hay lắm ạ

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks :v
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/thienn.an

Thích p2 nhất. Vote

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you <3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/-Converse.Red-

Upvote, rảnh em làm WCN thử:)

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you <3 Làm luôn, ngại gì, CN mà làm không được thì mấy ngày khác lười lắm đấy ._.
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/...-Mu-...
 • Mu nghĩ Dâu nên thay "Các cụm từ hay" bằng từ khác chứ Mu nghe nó hơi ngượng ngượng taii =v=
Đây là ý kiến của Mu thoii chứ không có thành kiến gii đâu nheaa :>
 • Sau 1/3 Mu có thể làm cùng Dâu để phát triển NewsDuo được ko ? .-.
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Ừ, Dâu sẽ sửa, do Dâu thấy trong bản gốc thế nên ghi vậy.

 • Nếu Mu có thể bỏ tg ra để giúp thì rất hân hạnh. Cảm ơn Mu!

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/...-Mu-...
 • Ok. Vậy qua 1/3 Mu sẽ liên lạc với Dâu sau nhé =3=

 • Upvote!

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Ừ <3
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/TrgKhanhLinkk

voteeeee:>

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks.
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/nonghoangduc

like like like

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks :3
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/ngocnguyen1205

it very interesting.

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks :3
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/acesaluffy123

vote

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you :3
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/mon_angel

vote cho dâu nè<sub>~</sub>,chắc bạn làm mệt lắm,1 tiếng lận mà

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn bạn nhé :)
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/-Dii
 • 11
 • 4
 • 3

làm khá kĩ lưỡng ạ =)) vote cho công sức của Dâu

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn bạn nha!!!
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/-TomBerry-

Upvote

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks :v
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/-TomBerry-

Mk nhiều lingot rồi sao cậu phải tặng. Trả nè. Cậu mất công sức làm bài này giờ lại tốn Lingot.

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Không sao đâu ạ :))
February 12, 2019

https://www.duolingo.com/_broken.4_

.Vote hộ báo m nè =))

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks gái :))
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/mQuangTrng

hay vl

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you :3
February 12, 2019

https://www.duolingo.com/-Uz-
 • Dâu ơi đề khó vại~

Uz ngu viết thư UPU lắm!!

^_^Bao h dâu cho cái khác mà uz có thể làm đc thì uz sẽ cố làm ủng hộ dâu~Chúc mừng dâu t/p lên 40 vote òi~

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thanks Uz nhá :))))
February 12, 2019

https://www.duolingo.com/.Sadness.
 • cmt thành 100 cmt lun nè <333
February 12, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Có tâm vãi :))
February 12, 2019

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Vote cho Dâu nka~

 • Mong báo ra số mới tiếp. Bổ ích lắm ạ!

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn bạn nha ._.
Dâu có quen bạn không nhể? Do mn thay tên nh` quá nên Dâu k nhận ra :v
February 12, 2019

https://www.duolingo.com/.Mixx.
 • 15
 • 7
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

'laik' nhiet tinh :))

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • tụt mood quá T-T
February 13, 2019

https://www.duolingo.com/-Converse.Red-

Bài chìm dữ quá chị ơi, em dự thi nha:)

February 13, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Oww~ Lên lại r kìa Dâu!!! Congratulations! Thật là tuyệt vời!!! =D
February 14, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • May thật :))
February 14, 2019

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • =D
February 15, 2019

https://www.duolingo.com/.Aelita.

Báo rất hay và bổ ích.

February 15, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thx :))
February 15, 2019

https://www.duolingo.com/playerunknown.13
 • 21
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 4

vote

February 16, 2019

https://www.duolingo.com/-Kio
 • Thx :))
Tớ là Dâu nhé ._. Vào tp tiện thể rep luôn, ngại đăng xuất.
February 16, 2019

https://www.duolingo.com/playerunknown.13
 • 21
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 4

uki hong co gi :v

February 17, 2019

https://www.duolingo.com/-...Cry...-

Vote nek :">

February 21, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Thank you <3
February 23, 2019

https://www.duolingo.com/SunriseEos
 • 25
 • 15
 • 8
 • 5
 • 3
 • 779

Uầy 77 like kìa, chúc mừng bạn nhé :>

February 22, 2019

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46
 • Cảm ơn bạn nhiều nha <333 Đây là con số kỷ lục của Dâu đấy :")
February 23, 2019

https://www.duolingo.com/quocduy1234

rất hay

February 24, 2019

https://www.duolingo.com/KoKoKo.

nếu k tg big game của gc thì sẽ ăn 15 downvote :)

March 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.