"Ask what?"

แปลว่า:ถามอะไร?

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Dew695621

ถามว่าอะไร ภาษาไทยก็เหมือนกันนะ

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย