"Julia is a student; she is a student."

แปลว่า:จูเลียคือนักเรียนคนหนึ่ง

February 12, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย