"His son is wearing a hat."

แปลว่า:ลูกชายของเขากำลังใส่หมวกใบหนึ่งอยู่

February 12, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย