"Mañana es martes."

翻译:明天是星期二。

February 13, 2019

1 条评论
该讨论已被锁定


https://www.duolingo.com/profile/LDMA314

Mañana es martes. = 明日是星期二。

每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!