"He is going to break this glass."

แปลว่า:เขาจะทำลายแก้วใบนี้

February 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

"เขาจะทำแก้วใบนี้แตก" ความหมายตรงกว่าอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย